دستورالعمل جمع آوری آزمایش کامل ادرار

thumb

دستورالعمل جمع آوری آزمایش کامل ادرار

نمونه ادرار برای تشخیص انواع عفونت های دستگاه ادراری و اثبات وجود، کمی یا زیادی برخی از مواد و سلول ها از جمله قند، پروتئین، خون، گلبولهای سفید و گلبولهای قرمز تحت بررسی قرار گرفته و در صورت لزوم کشت داده می شود.
اگر نمونه ادرار در زمان جمع آوری آلوده گردد نتایج آزمایش تجزیه ادرار و کشت آن خصوصا از نظر تشخیص عفونت ها دچار اشکال خواهد شد لذا ضرورت دارد تا نمونه ادرار با رعایت موارد ذیل تهیه شود.

ویژه بانوان :
•    پیش از انجام آزمایش ازنوشیدن مقادیر زیاد آب و سایر مایعات اجتناب نمائید .
•    دست ھای خود را کاملاً با صابون و آب شستشو با دستمال کاغذی خشک نمائید.
•    درب ظرف ادرار را با احتیاط باز کنید تحت هیچ عنوان دست های شما نباید با سطح داخلی ظرف ادرار یا درب آن تماس پیدا کند.
•    با یک دست چین ھای پوستی دستگاه تناسلی را از هم باز کرده و با دستمال یکبار مصرف اطراف مقعد و پیش ابراه را از جلو به عقب تمیز کنید.
اینکار را دوبار تکرار نمائید. البته در هر بار تمیز کردن از یک دستمال جدید استفاده نموده و دستمال قبلی را دور بیندازید.  
•    پس از اینکه جریان ادرار شروع شد. قسمت اولیه ادرار (٢ثانیه اول) را دور ریخته و بقیه ادرار را با حجم 30 میلی لیتر (حداقل نصف ظرف) جمع کنید. توجه داشته باشید که ظرف مذکور تحت هیچ عنوان با پوست اطراف ناحیه تناسلی تماس پیدا نکند .
•    درب ظرف نمونه را بسته و آن را به آزمایشگاه تحویل دهید .

مراجعه کننده گرامی درصورتیکه نمونه در منزل تهیه میشود :
•    حداکثرطی٢٠دقیقه پس از جمع آوری ادرار باید آن را در یخچال قرار دهید.
•    نمونه ادرار را تقریبا 12 ساعت پس از جمع آوری می تواند در یخچال نگهداری شود.
•    در زمان انتقال نمونه ادرار به آزمایشگاه آن را در کنار یخ قرار دهید.
 

دستورالعمل جمع آوری ادرار 24 ساعته :

 •   نمونه ادرار 24 ساعته برای تشخیص بیماری های کلیوی مورد استفاده قرار میگیرد.

 •   نمونه باید دقیقا طی 24 ساعت جمع آوری گردد. به همین دلیل گالن هایی از سوی آزمایشگاه در اختیار شما قرار میگیرد.

 •   برخی از این گالنها دارای مواد نگهدارنده مایع یا جامد است. نکته مهم این است که شما نباید به هیچ عنوان مواد را خالی کنید.

 •   برای جمع اوری ادرار24 ساعته به هیچ عنوان از ظروف به غیر از ظرف هایی که آزمایشگاه در اختیار شما قرار می دهد استفاده نکنید.

  ضمنا رعایت موارد ذیل ضروری است :
•    در ابتدای جمع آوری نمونه دفع ادرار را انجام داده و آن را دور بریزید. زمان را دقیقاً یادداشت کنید ( مثلاً ساعت ٧ صبح)
•    به مدت یک شبانه روز ( ٢٤ ساعت ) یعنی تا ساعت ٧ صبح فردا تمامی نوبت ھای دفع ادرار را در ظرف مخصوصی که از طرف آزمایشگاه در اختیار شما قرار گرفته است جمع آوری کنید .
•    در طول جمع آوری ادرار باید ظرف جمع آوری دور از دسترس کودکان و در جای خنک (ترجیحاً در یخچال) نگهداری شده و بلافاصله پس از اتمام کار به آزمایشگاه تحویل داده شود .
•    این ظرف حاوی مواد نگهدارنده شیمیایی است، از تماس دست یا ھر نقطه بدن با داخل ظرف اجتناب شود .
•    آخرین نوبت دفع ادرار باید راس همان ساعتی که جمع آوری ادرار روز قبل شروع شده بود انجام و در ظرف جمع آوری نمونه ریخته شود.