مشاوره ژنتيک قبل از ازدواج

thumb

مشاوره ژنتيک قبل از ازدواج

اين مشاوره که بيشتر در ايران رايج است، به افرادي پیشنهاد مي شود که قصد ازدواج به ويژه با خویشاوند خود را داشته و در عين حال نگران ابتلاي فرزند آينده خود به بيماري ژنتيکي می باشند.
ازدواج فاميلي، ازدواجي است که در آن زوجين با يکديگر قرابت خويشاوندي داشته و داراي اجداد و ژن هاي مشابه و مشترک هستند.درحال حاضر هزاران نوع بيماري ارثي نادر شناخته شده اند که مي توانند از طريق به ارث رسيدن ژن هاي مشترک از پدر و مادر، فرزندان را مبتلا سازند. اين خطر در ازدواج هاي فاميلي به علت وجود ژنهاي مشترک بيشتر بوده اما بدان معنا نيست که در ازدواج هاي غيرفاميلي هيچگونه خطري وجود نداشته باشد، بلکه احتمال خطر پايين تر خواهد بود.